Wednesday, July 3, 2019

梁君彥肖像相 去咗連儂牆

73日的《明報》。圖片說明如下:
 "掛喺會議廳外嘅立法會主席梁君彥肖像相喺衝突中被拆走、樣貌被塗黑。記者噚日凌晨兩點幾發現幅肖像畀人棄置喺「連儂牆」嘅樓梯,旁邊嘅便利貼就寫咗「香港人加油」、「釋放義士」等字句。(劉家豪攝)"

No comments:

Post a Comment